Lĩnh vực Lữ hành
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Căn cứ pháp lý - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
- Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.
- Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018.
Cách thực hiện - Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Số 11A - Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh).
Thời hạn giải quyết 5 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Phí
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức và cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
- Căn cứ Kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, hướng dẫn viên gửi đăng ký đến bộ phận tiếp nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, được cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, hồ sơ được tiếp nhận và giao phiếu hẹn trả kết quả. 
- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 

HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình
giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận


Hồ sơ

Đúng hạn


Hồ sơ

Đã xử lý


Hồ sơ

Quá hạn


Hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến


Hồ sơ

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo tháng

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực