THÔNG TIN Đánh giá hài lòng

  • Bạn có hài lòng với thời gian trả kết quả giải quyết, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính ?

  • Bạn thấy hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính ?

  • Bạn có hài lòng về chi phí thực hiện thủ tục hành chính; các chi phí phát sinh ngoài quy định của pháp luật khi thực hiện các thủ tục hành chính ?

  • Bạn có hài lòng về tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ?

  • Bạn có hài lòng về thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính ?

  • Bạn có hài lòng về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin thủ tục hành chính được công khai so với quy định ?

  • Bạn có hài lòng về số lần phải liên hệ với cơ quan tiếp nhận để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính ?

  • Bạn có hài lòng vể số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính ?