Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ


TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 4 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
2 Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông
4 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông
5 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 4 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông
6 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm ( cấp địa phương ) Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
7 Cấp giấy phép xuất bản bản tin ( cấp địa phương) Mức độ 4 Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin Truyền Thông
8 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
9 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm ( cấp địa phương ) Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
10 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 4 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
11 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 4 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
12 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin và Truyền Thông
13 Cấp lại giấy phép hoạt động in  Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
14 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 4 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông
15 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
16 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 4 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
17 Cấp phép hoạt động của phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Mức độ 4 Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin Truyền Thông
18 Cấp phép hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Mức độ 4 Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin và Truyền Thông
19 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 4 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
20 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin và Truyền Thông
21 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Mức độ 4 Lĩnh vực báo chí Sở Thông tin và Truyền Thông
22 Cho phép họp báo (nước ngoài) Mức độ 4 Lĩnh vực báo chí Sở Thông tin và Truyền Thông
23 Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 4 Lĩnh vực báo chí Sở Thông tin và Truyền Thông
24 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 4 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông
25 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Mức độ 4 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
26 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 4 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông
27 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin( địa phương) Mức độ 4 Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin và Truyền Thông
28 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in  Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
29 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Mức độ 4 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin và Truyền Thông
30 Đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
31 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông