Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ


TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 4 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
2 Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông
4 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông
5 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 4 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông