Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ


TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 4 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
2 Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông
4 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông
5 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 4 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông
6 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm ( cấp địa phương ) Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
7 Cấp giấy phép xuất bản bản tin ( cấp địa phương) Mức độ 4 Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin Truyền Thông
8 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
9 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm ( cấp địa phương ) Mức độ 4 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
10 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 4 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông