Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ 


Lĩnh vực Lĩnh vực báo chí
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền Thông
Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí  số 103/2016/QH13 ngày 5/4/2016.
Cách thực hiện

- Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Số 11A - Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh).

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Thời hạn giải quyết 1
Đối tượng thực hiện - Tổ chức.
Phí Không có.

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được Sở Thông tin và Truyền thông trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông.

- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Điều 9 Luật Báo chí

- Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở địa phương (không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật báo chí) có nhu cầu họp báo phải thông báo bằng văn bản gửi đến Sở TT&TT trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo.

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời tổ chức, công dân về họp báo trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Báo chí; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức công dân được tiến hành họp báo.

 

 

a) Đơn đề nghị cấp phép họp báo (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.