Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ 


Lĩnh vực Lĩnh vực báo chí
Cơ quan thực hiện Sở Thông Tin Truyền Thông
Căn cứ pháp lý

- Luật Báo chí ngày 5/4/2016.

- Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2016.

- Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND  ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh.


 
Cách thực hiện

- Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Số 11A - Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh).

- Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Thời hạn giải quyết 15
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp,Tổ chức,đoàn thể
Phí - Chưa quy định

- Phóng viên thường trú hoạt động độc lập phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động trong thời hạn 01 năm tính đến khi cử phóng viên thường trú.

- Hoạt động của phóng viên thường trú phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan.


 

- Cơ quan báo chí chưa có văn phòng đại diện, có nhu cầu cử phóng viên thường trú hoạt động độc lập trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời, trường hợp không chấp thuận phải có văn bản nêu rõ lý do.

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí;

- Bản sao giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;

- Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà báo của phóng viên thường trú có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu.

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ.