Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ 


Lĩnh vực Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan thực hiện Sở Thông Tin Truyền Thông
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Cách thực hiện - Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Số 11A - Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh).
- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/
Thời hạn giải quyết 10
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí Chưa quy định

Không có

- Trường hợp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép phải gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cấp lại giấy phép.

 - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm thẩm định, cấp lại giấy phép cho tổ chức, doanh nghiệp. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép);

- Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.