Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ 


Lĩnh vực Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
Cơ quan thực hiện Sở Thông Tin Truyền Thông
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in


 
Cách thực hiện

- Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Số 11A - Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh).

-  Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

 

Thời hạn giải quyết 7
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí Chưa quy định

Không có 


 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng, cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in.

- Phải có văn bản thông báo khi có  một trong các thay đổi sau đây: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in; người đứng đầu cơ sở in.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp lại giấy phép hoạt động in; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in (theo mẫu).

- Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong các trường hợp cụ thể;

- Giấy phép hoạt động in (đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.