Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ 


Lĩnh vực Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
Cơ quan thực hiện Sở Thông Tin Truyền Thông
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản củaNghị địnhsố 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Cách thực hiện

- Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Số 11A - Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh).

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Thời hạn giải quyết 15
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí Không có

Điều kiện hoạt động của cơ sở in:

1. Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in và gia công sau in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in.

2. Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

3. Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam

4. Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Trước khi hoạt động, cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm như:  Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Tem chống giả (quy định tại Điểm a và Điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP) phải gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cấp giấyphép hoạt động in;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép, trong đó ghi rõ nội dung hoạt động phù hợp với thiết bị của cơ sở in, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệpcônglập;
- Sơ yếu lý của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.