Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ


TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 4 Lao động Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
2 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL Mức độ 3 Lĩnh vực Đầu tư Ban quản lý các khu công nghiệp
3 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 3 Tổ chức cán bộ Sở Y tế
4 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 3 Giám định tư pháp Sở Tư Pháp
5 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại phòng tư pháp Mức độ 3 Chứng thực hợp đồng, giao dịch UBND Thành phố, Quận, huyện
7 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Linh vực khác Sở Tư Pháp
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Trích lục hộ tịch UBND cấp xã, phường
9 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực bản sao từ bản chính UBND Thành phố, Quận, huyện
10 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 4 Quản lý công chứng, chứng thực
11 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục đào tạo
12 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở giáo dục và đào tạo
13 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Mức độ 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải
14 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 3 Khám chữa bệnh Sở Y tế
15 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu Mức độ 3 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
16 Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016 Mức độ 3 Khám chữa bệnh Sở Y tế
17 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ Mức độ 3 Dược Sở Y tế
18 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 3 Dược Sở Y tế
19 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Mức độ 3 Xây dựng Sở Xây dựng
20 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 4 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch