Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ đáp ứng


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan Truy cập Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dich vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực đê điều và thủy lợi 250
2 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: Nuôi trồng thủy sán, nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực đê điều và thủy lợi Chi cục thủy lợi 61
3 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực đê điều và thủy lợi Chi cục Thủy lợi 1186
4 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực đê điều và thủy lợi chi cục thủy lợi 5294
5 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh. 225
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản , Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 204
7 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản , Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 208
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 208
9 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 187
10 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ) Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 233
11 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật. Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 5198
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 201
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 262
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 256
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh 196
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh 173
17 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực đê điều và thủy lợi 144
18 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực đê điều và thủy lợi Chi cục thủy lợi 129
19 Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực đê điều và thủy lợi Chi cục thủy lợi 63
20 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực đê điều và thủy lợi Chi cục thủy lợi 102