Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ đáp ứng


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan Truy cập Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương 4110
2 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương 112
3 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công thương 102
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở công thương 166
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công thương 125
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Kinh doanh khí Sở Công thương 69
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Sở Công thương 58
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương 58
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí 57
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Sở Công thương 63
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương 76
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí Sở Công thương 61
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương 83
14 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương 90
15 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương 89
16 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương Điện Sở Công thương 170
17 Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện Sở Công thương 89
18 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương Điện Sở Công thương 63
19 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện Sở Công thương 100
20 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Lĩnh vực Thương mai quốc tế Sở Công thương 5121