Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ đáp ứng


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan Truy cập Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép bưu chính Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông 3504
2 Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 5295
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông 271
4 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông 146
5 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông 7263
6 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông 173
7 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm ( cấp địa phương ) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 149
8 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin Truyền Thông 320
9 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 718
10 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm ( cấp địa phương ) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 110
11 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông 124
12 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông 1538
13 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin và Truyền Thông 105
14 Cấp lại giấy phép hoạt động in  Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 115
15 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông 97
16 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 95
17 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông 5118
18 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông 178
19 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông 106
20 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin và Truyền Thông 94