Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ đáp ứng


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan Truy cập Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy phép bưu chính Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông 3415
2 Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 5212
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông 182
4 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông 77
5 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông 6687
6 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông 106
7 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm ( cấp địa phương ) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 60
8 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin Truyền Thông 206
9 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 531
10 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm ( cấp địa phương ) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 46
11 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông 49
12 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông 1479
13 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin và Truyền Thông 48
14 Cấp lại giấy phép hoạt động in  Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 56
15 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông 36
16 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông 44
17 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông 5066
18 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông 50
19 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông 41
20 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin và Truyền Thông 44