Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ


TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
2 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
3 Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
4 Cấp giấy phép họp báo Mức độ 3 Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin Truyền Thông
5 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
6 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông
7 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
8 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin Truyền Thông
9 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
10 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
11 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
12 Cấp lại giấy phép hoạt động in  Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông Tin Truyền Thông
13 Cấp lại giấy phép thiết lập mạng thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông Tin Truyền Thông
14 Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
15 Cấp phép hoạt động của phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Mức độ 2 Lĩnh vực báo chí Sở Thông Tin Truyền Thông
16 Cấp phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 3 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền Thông
17 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Sở Thông Tin Truyền Thông
18 Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Linh vực khác Sở Thông tin và Truyền Thông
19 Cho phép họp báo (nước ngoài) Mức độ 3 Lĩnh vực báo chí Sở Thông tin và Truyền Thông
20 Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 3 Lĩnh vực báo chí Sở Thông tin và Truyền Thông