Quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Đến tháng 3/2019 Tỉnh Bắc Ninh đã giải quyết

 

99.32 % 
Hồ sơ đúng hạn