STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Bầu hòa giải viên (cấp xã) Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật
2 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật
3 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 2 Hộ tịch
4 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 2 Hộ tịch
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa
6 Cấp sao y trích lục hộ tịch Mức độ 2 Tư Pháp
7 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã cấp xã Mức độ 2 Thi đua khen thưởng
8 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Mức độ 2 Tôn giáo
9 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo - cấp Xã/Phường
10 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo - cấp Xã/Phường
11 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật
12 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (trừ việc chứng thực chữ ký người dịch); chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật; chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất Mức độ 2 Chứng thực
13 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã Mức độ 2 Chứng thực
14 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã) Mức độ 2 Bồi thường nhà nước
15 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Mức độ 2 Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em - LĐTB&XH
16 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
17 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 2 Thể dục thể thao
18 Công nhận Gia đình văn hóa” Mức độ 2 Văn hóa cơ sở
19 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Mức độ 2 Bảo trợ xã hội
20 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Mức độ 2 Bảo trợ xã hội