STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1921 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Khám chữa bệnh
1922 Thủ tục trả lại tài sản Mức độ 2 Lĩnh vực Bồi thường nhà nước - UBND cấp Huyện/Thị
1923 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Khám chữa bệnh
1924 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 Lĩnh vực Bồi thường nhà nước - UBND cấp Huyện/Thị
1925 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Khám chữa bệnh
1926 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức độ 2 Lĩnh vực Bồi thường nhà nước - UBND cấp Huyện/Thị
1927 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức độ 2 Lĩnh vực Bồi thường nhà nước - UBND cấp Huyện/Thị
1928 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Lĩnh vực Viễn thông, Internet - UBND cấp Huyện/Thị
1929 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Khám chữa bệnh
1930 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh Mức độ 2 Khám chữa bệnh
1931 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Lĩnh vực Viễn thông, Internet - UBND cấp Huyện/Thị
1932 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Mức độ 2 Dược
1933 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Lĩnh vực Viễn thông, Internet - UBND cấp Huyện/Thị
1934 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Lĩnh vực Viễn thông, Internet - UBND cấp Huyện/Thị
1935 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 2 Lĩnh vực Xuất bản - UBND cấp Huyện/Thị
1936 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 2 Lĩnh vực Xuất bản - UBND cấp Huyện/Thị
1937 Công nhận "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Khu phố văn hóa" Mức độ 2 Lĩnh vực Văn hóa - UBND cấp Huyện/Thị
1938 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 Lĩnh vực Văn hóa - UBND cấp Huyện/Thị
1939 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 Lĩnh vực Văn hóa - UBND cấp Huyện/Thị
1940 Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 Lĩnh vực Văn hóa - UBND cấp Huyện/Thị