STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1921 Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Mức độ 2 Lĩnh vực đất đai - UBND cấp Huyện/Thị
1922 Cấp Trích lục bản sao hộ tịch Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ Tịch - UBND cấp Huyện/Thị Thực hiện
1923 Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Mức độ 2 Lĩnh vực Quy hoạch - UBND cấp Huyện/Thị xã
1924 Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện Mức độ 2 Lĩnh vực Quy hoạch - UBND cấp Huyện/Thị xã
1925 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Mức độ 2 Lĩnh vực Quy hoạch - UBND cấp Huyện/Thị xã
1926 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức độ 2 Lĩnh Vực Xây Dựng - UBND cấp Huyện/Thị
1927 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) Mức độ 2 Lĩnh Vực Xây Dựng - UBND cấp Huyện/Thị
1928 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 2 Lĩnh Vực Xây Dựng - UBND cấp Huyện/Thị
1929 Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Mức độ 2 Lĩnh vực Quy hoạch - UBND cấp Huyện/Thị xã
1930 Cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp lần đầu) Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị
1931 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng) Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị
1932 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với trường hợp giấy chứng nhận do cơ sở thay đổi vị trí của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi hết giấy chứng nhận hết hiệu lực). Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị
1933 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh). Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị
1934 Cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp cấp lần đầu). Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị
1935 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng). Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị
1936 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực). Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị
1937 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và mặt hàng kinh doanh). Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị
1938 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (đối với tổ chức). Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị
1939 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (đối với cá nhân). Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm - UBND cấp Huyện/Thị
1940 Xác nhận miễn giảm tiền học phí (con liệt sĩ, TBB, con người nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp hàng tháng...) Mức độ 2 Lĩnh vực bổ sung LĐTBXH