STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
21 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Mức độ 2 Bảo vệ chăm sóc trẻ em
22 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
23 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 2 Thể dục thể thao
24 Công nhận Gia đình văn hóa” Mức độ 2 Văn hóa cơ sở
25 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Mức độ 2 Bảo trợ xã hội
26 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Mức độ 2 Bảo trợ xã hội
27 Công nhận lại làng nghề, làng nghề truyền thống Mức độ 2 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 Công nhận làng nghề Mức độ 2 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 Công nhận làng nghề truyền thống Mức độ 2 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 Công nhận nghề truyền thống Mức độ 2 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật
32 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ( ở 03 cấp Tỉnh, huyện, xã) Mức độ 2 Người có công
33 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ( ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã) Mức độ 2 Người có công
34 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại
35 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã) Mức độ 2 Bồi thường nhà nước
36 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 Đấu thầu
37 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 Đấu thầu
38 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Mức độ 2 Giải quyết tố cáo
39 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 Người có công
40 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 Người có công