STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
81 Thủ tục cho phép Hội đặt văn phòng đại diện Mức độ 3 Tổ Chức Phi Chính Phủ Thực hiện
82 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Mức độ 3 Tổ Chức Phi Chính Phủ Thực hiện
83 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ
84 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ
85 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ
86 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ
87 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ
88 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ
89 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ
90 Phê duyệt điều lệ Hội Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ
91 Thủ tục đổi tên Hội Mức độ 2 Tổ Chức Phi Chính Phủ
92 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Mức độ 2 Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
93 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Mức độ 2 Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
94 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 2 Quản lý nhà nước về công tác thanh niên