STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
21 Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức độ 2 Tôn Giáo
22 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Tôn Giáo
23 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Mức độ 2 Tôn Giáo
24 Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Mức độ 2 Tôn Giáo
25 Thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức theo chính sách thu hút và sử dụng nhân tài Mức độ 3 Cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện
26 Thủ tục cử đi học sau đại học theo chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài Mức độ 3 Cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện
27 Thủ tục nghỉ hưu theo chế độ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý Mức độ 3 Cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện
28 Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ Mức độ 3 Cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện
29 Thủ tục điều động công chức giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Mức độ 3 Cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện
30 Thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức từ ngoài tỉnh hoặc khối Đảng, đoàn thể tỉnh về công tác tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Mức độ 3 Cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện
31 Thủ tục điều động cán bộ, công chức các cơ quan hành chính thuộc tỉnh đi ngoài tỉnh hoặc sang khối Đảng, đoàn thể tỉnh Mức độ 3 Cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện
32 Thủ tục thi tuyển công chức Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức
33 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức
34 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên: Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức
35 Thủ tục phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức
36 Thủ tục phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức
37 Thủ tục phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách viên chức: Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức
38 Thủ tục thoả thuận tiếp nhận viên chức từ tỉnh ngoài về tỉnh công tác Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức
39 Thủ tục thoả thuận thuyên chuyển công tác viên chức từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ra ngoài tỉnh Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức
40 Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo diện Chủ tịch UBND tỉnh quản lý Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức