STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. Mức độ 2 Phòng cháy chữa cháy
2 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Mức độ 2 Phòng cháy chữa cháy
3 Cấp Giấy phép xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC Mức độ 2 Phòng cháy chữa cháy
4 Đổi Giấy phép xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC Mức độ 2 Phòng cháy chữa cháy
5 Cấp lại Giấy phép xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC Mức độ 2 Phòng cháy chữa cháy