STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới Mức độ 2 Con Dấu
2 Hồ sơ đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Mức độ 2 Con Dấu
3 Hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu Mức độ 2 Con Dấu
4 Hồ sơ đề nghị đăng ký thêm con dấu Mức độ 2 Con Dấu
5 Hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Mức độ 2 Con Dấu