STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
2 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
3 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
4 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
5 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo
6 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
7 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
8 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
9 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
10 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng