STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Thủ tục hành chính tặng thưởng Bằng khen tỉnh về thành tích toàn diện Mức độ 2 Thi Đua Khen Thưởng
2 Thủ tục hành chính tặng thưởng Cờ thi đua cấp tỉnh về thành tích toàn diện Mức độ 2 Thi Đua Khen Thưởng
3 Thủ tục hành chính tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Mức độ 2 Thi Đua Khen Thưởng
4 Thủ tục hành chính tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc về tổng kết năm Mức độ 2 Thi Đua Khen Thưởng
5 Thủ tục hành chính tặng bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc theo chuyên đề Mức độ 2 Thi Đua Khen Thưởng
6 Thủ tục hành chính tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc theo chuyên đề Mức độ 2 Thi Đua Khen Thưởng
7 Thủ tục hành chính tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất Mức độ 2 Thi Đua Khen Thưởng
8 Thủ tục hành chính tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại Mức độ 2 Thi Đua Khen Thưởng
9 Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Mức độ 3 Tôn Giáo Thực hiện
10 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 3 Tôn Giáo Thực hiện
11 Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức độ 3 Tôn Giáo Thực hiện
12 Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức độ 2 Tôn Giáo
13 Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Tôn Giáo
14 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Tôn Giáo
15 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Tôn Giáo
16 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Mức độ 2 Tôn Giáo
17 Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức độ 2 Tôn Giáo
18 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo Mức độ 2 Tôn Giáo
19 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Mức độ 2 Tôn Giáo
20 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức độ 2 Tôn Giáo