STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản
2 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý giá
3 Thủ tục trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý giá
4 Thủ tục thẩm định phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý giá
5 Thủ tục kê khai giá cước vận tải ô tô. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý giá
6 Thủ tục đề nghị bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
7 Thủ tục đề nghị điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
8 Thủ tục đề nghị thanh lí tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
9 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Mức độ 3 Tin học thống kê Thực hiện
10 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách Mức độ 2 Tin học thống kê
11 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Mức độ 3 Tin học thống kê Thực hiện
12 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án. Mức độ 3 Tin học thống kê Thực hiện
13 Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Mức độ 2 Tin học thống kê
14 Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư Mức độ 2 Tin học thống kê
15 Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản
16 Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Tài chính Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản
17 Thủ tục đề nghị thanh lí tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản
18 Bán hóa đơn tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản
19 Thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với gói thầu mua sắm tài sản nhà nước, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản
20 Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ theo phân công, quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý giá