STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 3 Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Thực hiện
2 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức độ 3 Lĩnh vực Việc làm Thực hiện
3 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức độ 3 Lĩnh vực Việc làm Thực hiện
4 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 3 Lĩnh vực Việc làm (trực tuyến) Thực hiện
5 Thủ tục Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 2 Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
6 Thủ tục Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 2 Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
7 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức độ 2 Lĩnh vực Việc làm
8 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu Mức độ 2 Lĩnh vực lao động - tiền lương
9 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Áp dụng đối với trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Doanh nghiệp và cơ sở hoạt động GDNN) Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý Dạy nghề
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Áp dụng đối với trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Doanh nghiệp và cơ sở hoạt động GDNN) Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý Dạy nghề
11 Thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài Mức độ 2 Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
12 Thủ tục báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Chính sách lao động
13 Thủ tục báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Chính sách lao động
14 Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Việc làm
15 Thủ tục Báo cáo việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Việc làm
16 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Mức độ 2 Người có công
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
18 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp Tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Mức độ 2 Lĩnh vực Chính sách lao động
19 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Mức độ 2 Bảo trợ xã hội
20 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp Tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý Mức độ 2 Lĩnh vực Chính sách lao động