STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 3 Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Thực hiện
2 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức độ 3 Lĩnh vực Việc làm Thực hiện
3 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức độ 3 Lĩnh vực Việc làm Thực hiện
4 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 3 Lĩnh vực Việc làm (trực tuyến) Thực hiện
5 Thủ tục Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 2 Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
6 Thủ tục Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 2 Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
7 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức độ 2 Lĩnh vực Việc làm
8 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Mức độ 2 Người có công
9 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Mức độ 2 Lĩnh vực Người có công - LĐTB&XH
10 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 Lĩnh vực Người có công - LĐTB&XH
11 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu Mức độ 2 Lĩnh vực lao động - tiền lương
12 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Áp dụng đối với trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Doanh nghiệp và cơ sở hoạt động GDNN) Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý Dạy nghề
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Áp dụng đối với trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Doanh nghiệp và cơ sở hoạt động GDNN) Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý Dạy nghề
14 Thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài Mức độ 2 Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
15 Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Bảo vệ Chăm sóc trẻ em
16 Thủ tục báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Chính sách lao động
17 Thủ tục báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Chính sách lao động
18 Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Việc làm
19 Thủ tục Báo cáo việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Mức độ 2 Lĩnh vực Việc làm
20 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Mức độ 2 Người có công