STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
2 Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
3 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường THPT chuyên Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
4 Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
5 Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
6 Thủ tục cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
7 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
8 Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
9 Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
10 Thủ tục sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
11 Thủ tục xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
12 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
13 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
14 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
15 Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
16 Thủ tục liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
17 Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
18 Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Mầm non
19 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Tiểu học
20 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Trung học