STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
2 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
3 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
4 Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
5 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
7 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
8 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
9 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
10 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
11 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát Mức độ 2 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến)
12 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
13 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Mức độ 2 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ
14 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 2 Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân
15 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 2 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ
16 Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 2 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ
17 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Mức độ 2 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ
18 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Mức độ 2 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ
19 Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Mức độ 2 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ
20 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn Mức độ 2 Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng