STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Lĩnh vực Thương mai quốc tế Thực hiện
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Lĩnh vực Thương mai quốc tế Thực hiện
3 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam( Đối với trường hợp thay đổi địa, điểm) Mức độ 3 Lĩnh vực Thương mai quốc tế Thực hiện
4 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam( Đối với trường hợp bị mất, rách, cháy) Mức độ 3 Lĩnh vực Thương mai quốc tế Thực hiện
5 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam( Trong trường hợp đổi tên) Mức độ 3 Lĩnh vực Thương mai quốc tế Thực hiện
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Mức độ 2 Công nghiệp tiêu dùng
7 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
8 Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. (Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài) Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
9 Chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; Thời hạn kinh doanh trên Giấy phép kinh doanh hết hiệu lực mà không đề nghị cấp mới; thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực mà không đề nghị gia hạn) Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
10 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
11 Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
12 Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục ENT) Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
13 Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục ENT) Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
14 Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
15 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
16 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (thay đổi Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ; Loại hình cơ sở bán lẻ) Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
17 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini) Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
18 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại) Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
19 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500 m2) Mức độ 2 Lĩnh vực Thương mai quốc tế
20 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Mức độ 2 Công nghiệp tiêu dùng