STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 3 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Thực hiện
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
3 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
4 Thủ tục Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
5 Thủ tục Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
6 Thủ tục Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
7 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư xây dựng công trình
8 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư xây dựng công trình
9 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư xây dựng công trình
10 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
11 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
12 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
13 Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
14 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với các trường hợp quảng cáo trên các phương tiện Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
15 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật. Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
16 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
17 Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý Mức độ 2 Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
18 Gia hạn (Cấp lại) chứng chỉ hành nghề thú y (đối với các chứng chỉ do Chi cục Thú y cấp) Mức độ 2 Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
19 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở do địa phương quản lý (cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kho lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến; cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; chợ chuyên kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở Mức độ 2 Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
20 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản Mức độ 2 Lĩnh vực chăn nuôi và thú y