STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
2 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
3 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
4 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
5 Chuyển nhượng đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
6 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
7 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
8 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
9 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
11 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
12 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
14 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
15 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
16 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
17 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
18 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
19 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
20 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện