STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Thực hiện
2 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Thực hiện
3 Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 2 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát
4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 2 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát
5 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Mức độ 2 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát
6 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 2 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát
7 Văn bản chấp thuận vị trí xây dựng, lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) Mức độ 3 Lĩnh vực viễn thông, internet Thực hiện
8 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 2 Lĩnh vực viễn thông, internet
9 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên. Mức độ 2 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
10 Thông báo thay đổi thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. Mức độ 2 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
11 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Mức độ 2 Lĩnh vực viễn thông, internet
12 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt Mức độ 2 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
13 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Mức độ 2 Lĩnh vực viễn thông, internet
14 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên. Mức độ 2 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
15 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 2 Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
16 Thủ tục thẩm định thiết kế sơ bộ đối với các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (dự án nhóm B, C) sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư Mức độ 3 Lĩnh vực công nghệ thông tin Thực hiện
17 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Lĩnh vực báo chí Thực hiện
18 Cấp giấy phép họp báo Mức độ 3 Lĩnh vực báo chí Thực hiện
19 Thay đổi nội dung giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 2 Lĩnh vực báo chí
20 Cấp phép hoạt động của phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Mức độ 2 Lĩnh vực báo chí