STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Cung cấp dữ liệu đất đai Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
2 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
3 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
4 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
5 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
6 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
7 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
8 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
9 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
10 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
11 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
12 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
13 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
14 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
15 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
16 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
17 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
18 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
19 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
20 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện