STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Khám Giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
2 Khám Giám định đối với đối tượng: Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hoá học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
3 Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
4 Khám giám định thương tật lần đầu Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
5 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
6 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
7 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
8 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Mức độ 2 Dược
9 Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược Mức độ 2 Quản lý Dược
10 Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (Đính kèm mẫu tờ khai) Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
11 Khám sức khỏe định kỳ Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
12 Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
13 Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
14 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư 41/2015/TT-BYT Bổ sung Khoản 4, Điều 5 TT 41/2011/TT-BYT hướng dẫn thực hiện Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của (B-BYT-184872-TT) Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
15 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
16 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế qui định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế Mức độ 2 An toàn vệ sinh thực phẩm
17 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 và QĐ số 804/QĐ-SYT ngày 11 tháng 12 năm 2015 Mức độ 2 An toàn vệ sinh thực phẩm
18 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 và QĐ số 804/QĐ-SYT ngày 11 tháng 12 năm 2015 Mức độ 2 An toàn vệ sinh thực phẩm
19 Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 An toàn vệ sinh thực phẩm
20 Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 An toàn vệ sinh thực phẩm