STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
2 Thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
3 Thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
4 Thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
5 Thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
8 Thủ tục điều chỉnh trên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
9 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
10 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
11 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ - NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
12 Chuyển nhượng dự án – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
13 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
14 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
15 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
16 Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
17 Thủ tục giãn tiến độ đầu tư – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
18 Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
19 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
20 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư