STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo - cấp Xã/Phường
2 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ sung Thực hiện
3 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo - cấp Xã/Phường
4 Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo - cấp Xã/Phường
5 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo - cấp Xã/Phường
6 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Mức độ 2 Người có công
7 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Mức độ 2 Lĩnh vực Môi Trường - TN&MT
8 Đăng ký lại kết hôn Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường Thực hiện
9 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường Thực hiện
10 Đăng ký giám hộ Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường Thực hiện
11 Đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường Thực hiện
12 Đăng ký khai sinh Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường Thực hiện
13 Đăng ký lại khai sinh Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường Thực hiện
14 Đăng ký kết hôn Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường Thực hiện
15 Đăng ký khai tử Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường Thực hiện
16 Đăng ký lại khai tử Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường Thực hiện
17 Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường Thực hiện
18 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Mức độ 3 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường Thực hiện
19 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường
20 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Mức độ 2 Lĩnh vực Hộ tịch - cấp Xã/Phường