STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Mức độ 3 Quản lý công chứng, chứng thực Thực hiện
2 Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên Mức độ 3 Quản lý công chứng, chứng thực Thực hiện
3 Thành lập Văn phòng công chứng Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
4 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập thành Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh. Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
5 Hợp nhất Văn phòng công chứng. Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
6 Sáp nhập Văn phòng công chứng. Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
7 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng. Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
8 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 2 Quản lý luật sư
9 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt hoạt động). Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
10 Cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng. Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
11 Cấp Giấy đăng ký hoạt động sau khi có quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng. Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
12 Cấp Giấy đăng ký hoạt động trong trường hợp hợp nhất Văn phòng công chứng. Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
13 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng trong trường hợp thay đổi về tên gọi, trụ sở hoặc Trưởng Văn phòng. Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
14 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng trong trường hợp thay đổi danh sách công chứng viên Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
15 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng trong trường hợp sáp nhập Văn phòng công chứng Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
16 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng trong trường hợp chuyển nhượng Văn phòng công chứng Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
17 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng trong tỉnh Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
18 Thay đổi nơi tập sự hành nghề sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
19 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực
20 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự Mức độ 2 Quản lý công chứng, chứng thực