STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Y tế và theo phân cấp quản lý của tuyến huyện Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
2 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
3 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Y tế và theo phân cấp quản lý tuyến huyện Mức độ 2 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
4 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Y tế và theo phân cấp quản lý tuyến tỉnh Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
5 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
6 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
7 Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Y tế Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
9 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Y tế và theo phân cấp quản lý của tuyến tỉnh Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
10 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
11 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sân (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
12 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
13 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công thương và thuộc phân cấp quản lý của tuyến tỉnh (Trường hợp cấp lần đầu) Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
14 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công thương và thuộc phân cấp quản lý của tuyến tỉnh (Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng) Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
15 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công thương và thuộc phân cấp quản lý của tuyến tỉnh (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
16 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công thương và theo phân cấp quản lý tuyến tỉnh và thuộc phân cấp quản lý của tuyến tỉnh (Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và mặt hàng kinh doanh) Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
17 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương và phân cấp quản lý của tuyến tỉnh, cấp lần đầu Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
18 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương và phân cấp quản lý tuyến tỉnh (đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng). Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
19 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công thương và theo phân cấp quản lý tuyến tỉnh (đối với trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực) Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm
20 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công thương và theo phân cấp quản lý tuyến tỉnh (đối với trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất) Mức độ 2 Ban quản lý An toàn thực phẩm