STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
2 Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
3 Khách hàng tách công tơ dùng chung Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
4 Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
5 Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
6 Khách hàng mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
7 Khách hàng mua điện sinh hoạt Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)
8 Khách hàng mua buôn điện nông thôn Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)
9 Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)
10 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
11 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha (Đối với khách hàng SX, KD, DV có công suất sử dụng cực đại ≥ 40kW) Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
12 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
13 Thay đổi mục đích sử dụng điện Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
14 Thay đổi định mức sử dụng điện Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
15 Thay đổi chủ thể HĐMBĐ Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
16 Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
17 Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
18 Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan Nhà nước Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
19 Thay đổi thông tin đã đăng ký Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
20 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Mức độ 2 Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ