STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Bầu hòa giải viên (cấp xã) Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật
2 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật
3 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 2 Hộ tịch
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa
5 Cấp sao y trích lục hộ tịch Mức độ 2 Tư Pháp
6 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã cấp xã Mức độ 2 Thi đua khen thưởng
7 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo - cấp Xã/Phường
8 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo - cấp Xã/Phường
9 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật
10 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã) Mức độ 2 Bồi thường nhà nước
11 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Mức độ 2 Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em - LĐTB&XH
12 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
13 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 2 Thể dục thể thao
14 Công nhận Gia đình văn hóa” Mức độ 2 Văn hóa cơ sở
15 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Mức độ 2 Bảo trợ xã hội
16 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Mức độ 2 Bảo trợ xã hội
17 Công nhận lại làng nghề, làng nghề truyền thống Mức độ 2 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 Công nhận làng nghề Mức độ 2 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 Công nhận làng nghề truyền thống Mức độ 2 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 Công nhận nghề truyền thống Mức độ 2 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn