STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Bầu hòa giải viên (cấp xã) Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật
2 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại UBND cấp xã Mức độ 2 Chứng thực
4 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 2 Hộ tịch
5 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 2 Hộ tịch
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa
7 Cấp sao y trích lục hộ tịch Mức độ 2 Tư Pháp
8 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã cấp xã Mức độ 2 Thi đua khen thưởng
9 Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Mức độ 2 Tôn giáo
10 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật
13 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Chứng thực
14 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (trừ việc chứng thực chữ ký người dịch); chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật; chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất Mức độ 2 Chứng thực
15 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở; chứng thực di chúc; chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. Mức độ 2 Chứng thực
16 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã Mức độ 2 Chứng thực
17 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã) Mức độ 2 Bồi thường nhà nước
18 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Mức độ 2 Bảo vệ chăm sóc trẻ em
19 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
20 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 2 Thể dục thể thao